podatek dochodowy, usługi prawne, Kancelaria , radca prawny

 

Podmioty, mające obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, zarówno
na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych Szefowi KAS za
poprzedni rok podatkowy. Przepisy stanowią, że obowiązek ten musi zostać spełniony w terminie do
końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ten sam termin dotyczy obowiązku
złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej za poprzedni rok
podatkowy.

Należy pamiętać, że zachowanie powyższych terminów ma kluczowe znaczenie przede wszystkim dla
osób reprezentujących dany podmiot (spółki prawa handlowego) lub bezpośrednio podatnika (osoby
fizyczne). Osoby te składają bowiem oświadczania o sporządzeniu lokalnej dokumentacji podatkowej
i odpowiadają za zawartość informacji o cenach transferowych. Nie zachowanie powyższych
terminów może narazić je m. in. na odpowiedzialność karną lub też sankcje finansowe.
W dobie kryzysu wywołanego pandemią Covid – 19, ustawodawca w ustawie znanej powszechnie,
jako „Tarcza Antykryzysowa”, wprowadził również regulacje dotyczące cen transferowych. Zmianie
uległ termin składania informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej
dokumentacji cen transferowych, który przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

Biorąc pod uwagę, że zmiana wprowadzona przez „Tarczę Antykryzysową”, dotyczy bardzo wąskiego
grona podmiotów wydaje się, że jest to jedynie zmiana techniczna, ujednolicająca termin składania
informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych dla wszystkich podmiotów, na których ten obowiązek został nałożony.
Ustawa milczy natomiast w zakresie rynkowości cen transferowych stosowanych w trakcie pandemii
Covid – 19. Dotychczasowe ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, w kontekście
zmiany istotnych warunków transakcji wymuszonych m. in. zmianą rozkładu ryzyka, podziałem
funkcji lub też zaangażowanymi aktywami, mogą stanowić podstawę do podważenia rynkowości
stosowanych cen. Z drugiej strony zmiana ceny stosowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi na
czas pandemii Covid-19 musi znaleźć silne uzasadnienie, żeby jak najlepiej zabezpieczyć podatnika
przed sankcjami związanymi z ustaleniem ceny nierynkowej.
Podsumowując, ustawodawca w zakresie cen transferowych dokonał jedynie zmian technicznych, nie
zmieniających obowiązków większości podatników. Rzeczywistym efektem pandemii Covid-19 jest jej

wpływ na rynkowość stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Podatnicy, którzy dokonali już zmiany warunków transakcji powinni zadbać o ich właściwe
uzasadnienie, natomiast podatnicy, którzy zamierzają zmienić warunki powinni ustalić ich rynkowość.
Pożądanym rozwiązaniem dla podatników jest dokonanie audytu warunków transakcji, w tym
warunków cenowych stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Krzysztof Rogala
radca prawny