Loading...

O kancelarii

Nasz zespół świadczy usługi na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Prowadzona przez nas Kancelaria Radcy Prawnego w Bydgoszczy oferuje wsparcie w zakresie prawa cywilnego, karnego, budowlanego i spółek handlowych – zarówno w ramach toczących się postępowań, jak i na etapie przedprocesowym. Występujemy przed sądami oraz organami administracji publicznej w roli pełnomocników, sporządzamy projekty umów i przeprowadzamy negocjacje.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przeciwko Urzędowi Skarbowemu oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych. W razie wykrycia przez instytucję niezgodności w wyniku przeprowadzonej kontroli, radca prawny przygotuje odwołanie od decyzji. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i zmagające się z zaległościami podatkowymi mogą skorzystać z usług naszej kancelarii. Jeśli organ zainicjuje postępowanie karne, włączymy się w prowadzony spór.

Radcy prawni a wsparcie dla osób zadłużonych i poszkodowanych

Dochodzimy roszczeń w z tytułu kredytu powiązanego z kursem franka szwajcarskiego, wychodząc z wnioskiem o unieważnienie umów kredytowych. Nasza kancelaria doradza również w zakresie windykacji zaległych należności na rzecz dłużników oraz wierzycieli. Dążymy do zawarcia ugody – oddłużenia lub rozłożenia płatności na raty.

Zajmujemy się uzyskiwaniem świadczeń za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych lub śmierci bliskiej osoby. Nasza kancelaria prowadzi postępowanie od momentu zgłoszenia zdarzenia do ubezpieczyciela, przez doradzanie na etapie przedsądowym, aż do zakończenia procesu.

Obsługa prawna firm

Współpracujemy z przedsiębiorcami z różnych sektorów gospodarki. Nasza kancelaria radcy prawnego oferuje pomoc dla każdej wielkości podmiotów, obejmującą sporządzanie dokumentacji firmowej, projekty pism administracyjnych i windykacją należności od kontrahentów. W razie wystąpienia sporu między wspólnikami firmy, uczestniczymy w postępowaniu. Bierzemy także udział w przejęciach, likwidacjach i przekształceniach spółek handlowych. Przeprowadzamy klientów przez procesy upadłościowe – zarówno konsumenckich, jak i w wypadku niewypłacalności przedsiębiorcy.

Dostosowujemy się do aktualnych trendów komunikacji elektronicznej. Nasza kancelaria prawna z Bydgoszczy świadczy usługi na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami. Udostępniamy możliwość kontaktu elektronicznego za pomocą formularza. Mogą w nim Państwo opisać swoją sytuację, a także załączyć dokumenty, które pozwolą nam ocenić możliwości działania w Państwa imieniu. Radcy prawni dają również możliwość kontaktu telefonicznego w celu omówienia ważnych dla Państwa kwestii.

Loading...

Co nas wyróżnia?

Masz pytanie o kwestie prawne?  Zapytaj naszych ekspertów

wyślij zapytanie

Usługi

Prawnicy Naszego biura zajmują się prawem cywilnym, zarówno na gruncie prowadzenia procesów, jak i prawa cywilnego nieprocesowego. W tym zakresie, korzystając z Naszego wieloletniego doświadczenia, świadczymy między innymi następujące usługi:

 1. prowadzenie postępowań o zapłatę, o podział majątku wspólnego, o wydanie rzeczy;
 2. prowadzenie postępowań spadkowych;
 3. prowadzenie postępowań, wynikających z umów (np. sprzedaż, darowizna, kredyt, leasing, dzieło/zlecenie, dzierżawa/najem, przewóz);
 4. prowadzenie postępowań w zakresie własności, użytkowania wieczystego, służebności, hipotek;
 5. przygotowywanie projektów umów;
 6. przygotowywanie projektów wezwań do zapłaty;
 7. przygotowywanie projektów pism sądowych;
 8. prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód.

Specjaliści Kancelarii – KR uczestniczyli w wielu sporach powstałych na gruncie prawa budowlanego. Dzięki temu oferujemy usługi prawne dotyczące m. in.:

 1. Postępowania cywilne o zapłatę za roboty budowlane;
 2. Postępowania z tytułu rękojmi za wady budynków i budowli;
 3. Postępowania odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania dzieła;
 4. Postępowania z tytułu kar umownych (np. opóźnienia, bezprawne rozwiązanie umowy);
 5. Przygotowywanie projektów umów o roboty budowlane;
 6. Rozwiązywanie sporów na linii inwestor – wykonawca, inwestor – podwykonawca, wykonawca – podwykonawca.
Dzięki współpracy z firmami odszkodowawczymi, które z czasem stały się Naszymi partnerami biznesowymi, posiadamy znaczne zaplecze organizacyjne, pozwalające Nam skutecznie dochodzić odszkodowań dla Naszych klientów. Zajmujemy się kompleksowym dochodzeniem odszkodowań, na każdym etapie (zgłoszenia szkody, etap reklamacji, etap przedsądowy, etap postępowania sądowego). Między innymi zajmujemy się odszkodowaniami:

 1. z wypadków komunikacyjnych (szkody majątkowe i osobowe);
 2. lotniczymi (opóźnienia lotów, odwołanie, zagubienie/ zniszczenie bagażu);
 3. z błędów medycznych;
 4. w przypadku śmierci osoby bliskiej;
 5. za szkody wyrządzone przez produkty niebezpieczne;
 6. za szkody przedsiębiorców powstałe w wyniku nieuczciwej działalności konkurencyjnej;
 7. za szkody na nieruchomościach.

Dzięki ścisłej współpracy i szerokiemu wsparciu syndyków/doradców restrukturyzacyjnych, Nasza oferta zawiera m. in. usługi w zakresie:

 1. upadłości konsumenckich (w tym upadłość byłych przedsiębiorców);
 2. upadłości przedsiębiorców (w tym spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 3. restrukturyzacji przedsiębiorców;
Świadczymy pomoc zarówno dla Dłużników, jak i Wierzycieli. Uczestniczymy w postępowaniach egzekucyjnych.

Wierzycielom pomagamy dochodzić zapłaty za swoje wierzytelności od Dłużników na każdym etapie postępowania (przedsądowym, sądowym oraz przed komornikiem).

Dłużnikom natomiast pomagamy uzyskać jak najlepsze rozwiązanie ich problemów związanych z zadłużeniem. Podejmujemy starania o oddłużenie. Prowadzimy negocjacje w celu zawarcia ugody, rozłożenia długów na raty.

Wykorzystując doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami różnej wielkości, Nasza oferta zawiera stałą pomoc przedsiębiorcą na zasadzie stałej obsługi prawnej. Oferta każdorazowo jest dopasowywana indywidualnie do przedsiębiorcy, w zależności od jego wielkości, rodzaju prowadzonej działalności oraz potrzeb prawnych.

Standardowe pakiety obejmują: przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej (uchwały, zgromadzenia wspólników), przygotowywanie projektów umów, windykacja nieuczciwych kontrahentów i klientów, projekty pism administracyjnych.

Zespół Kancelarii posiada specjalistów, którzy w swojej
dotychczasowej karierze zawodowej zajmowali się spółkami prawa handlowego. Radca prawny
Krzysztof Rogala reprezentował swoich klientów w sporach ze wspólnikami, a także uczestniczył
w przejęciach i łączeniach podmiotów gospodarczych. Do spraw, którymi się zajmuje należą m.
in.:

 1. Zakładanie spółek kapitałowych (z o.o., akcyjnych) oraz spółek osobowych (jawne,
  komandytowe, komandytowo akcyjne, partnerskie);
 2. Przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego
  (np. z o.o.);
 3. Łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego;
 4. Reprezentacja klientów w sporach pomiędzy wspólnikami;
 5. Likwidacja spółek prawa handlowego;

W obliczu powagi pełnienia funkcji członka zarządu i szerokiemu zakresowi odpowiedzialności jaką te osoby na siebie przyjmują, wielokrotnie zdarza się, że zaniechanie/ działanie członka zarządu powoduje u niego odpowiedzialność. Kancelaria – KR oferuje świadczenie usług w zakresie jak najlepszego zabezpieczenia interesów członków zarządu. Dotyczy to w szczególności: 

 1. Prowadzenia postępowań przeciwko członkom zarządu o zapłatę za cywilnoprawne długi spółki; 
 2. Prowadzenie postępowań przeciwko zarządom o odpowiedzialność za długi z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych; 
 3. Postępowania karne i karno-skarbowe w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu; 
 4. Przygotowywanie dokumentacji i koncepcji zabezpieczających członków zarządu przed odpowiedzialnością i karami związanymi z pełnieniem funkcji. 

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne są zagrożone kontrolą ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i Urzędu Skarbowego. Kancelaria – KR oferuje pomoc w postępowaniach kontrolnych, a także w późniejszych postępowaniach, będących wynikiem przeprowadzonej kontroli. Powyższe obejmuje m. in.: 

 1. Postępowania kontrolne i podatkowe; 
 2. Postępowania administracyjne; 
 3. Postępowania odwoławcze od decyzji ZUS i US lub innych organów państwowych; 
 4. Postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
 5. Postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Przedsiębiorcy borykający się z zaległościami podatkowymi lub też mający decyzję ustalającą wymiar podatku do zapłaty, mogą zostać postawieni przed trudną sytuacją na gruncie prawa karnego – skarbowego, bowiem mogą zostać im przedstawione zarzuty. W odpowiedzi na ten coraz częstszy problem, specjaliści Naszego biura wypracowali procedury zmierzając do uniewinnienia przedsiębiorców, będących Naszymi klientami. Nasza oferta obejmuje zarówno obsługę etapu postępowania przed prokuratorem/urzędem skarbowym, jak i postępowania sądowego.

Członkowie zespołu Kancelarii od lat zajmują się sporządzaniem dla podmiotów powiązanych dokumentacji podatkowej cen transferowych. Do tej pory uczestniczyliśmy w pracach nad dokumentacjami dla podmiotów powiązanych krajowych, jak i podmiotów krajowych powiązanych z podmiotami zagranicznymi. W portfolio zespołu Kancelarii znajduje się dokumentacja podatkowa dla spółek giełdowych.

Od 1 stycznia 2019 roku w wyniku nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej, na przedsiębiorców nałożono obowiązek raportowania schematów podatkowych. Przepisy w swej istocie są dla przedsiębiorców niejasne. Wiele podmiotów posiada obowiązek raportowania czynności dokonywanych ze swoimi kontrahentami, a tego nie dokonuje. Z uwagi na powyższe, Kancelaria – KR oferuje usługi w zakresie: 

 1. badania obowiązku raportowania przez podmioty;
 2. pomocy przy sporządzeniu raportu; 
 3. przygotowania projektu procedur dla przedsiębiorcy na przyszłość. 

Z uwagi na coraz większe sukcesy w zakresie procesów przeciwko
bankom o unieważnienie kredytów frankowych, oferujemy Państwu usługę kompleksowego dochodzenia Państwa roszczeń przeciwko bankom w tym zakresie.

Zespół

Krzysztof Rogala

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie
studiów ukończył roczny kurs szkoły prawa porównawczego “Comparative Law School”. W ramach
programu wymiany studenckiej, studiował na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.
Ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Karierę radcy prawnego rozpoczął w 2013 roku. W trakcie swojej praktyki
świadczył pomoc prawną w przeważającej części przedsiębiorcom. Zajmował się szeroko rozumianym
prawem spółek handlowych, postępowaniami sądowymi przeciwko zarządom spółek, sprawami z zakresu
upadłości i restrukturyzacji, sprawami dotyczącymi prawa budowlanego, postępowaniami
administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi przeciwko US i ZUS. Sporządza dokumentacje
podatkowe cen transferowych oraz schematy podatkowe. Z sukcesem prowadzi sprawy z tytułu
nieważności umów kredytów frankowych.

Partnerzy biznesowi

Magdalena Trzeciak-Lula

Księgowość

Loading...

Kontakt

Zapraszamy Państwa do opisu swojej sprawy, w celu jej analizy. Zachęcamy do załączenia dokumentów związanych ze sprawą w celu ułatwienia przygotowania dla Państwa najlepszego rozwiązania sprawy.

 • Wypełniają Państwo formularz opisując sprawę, ewentualnie załączając dokumenty.

 • Wysyłają Państwo formularz.

 • Pracownicy Kancelarii niezwłocznie zapoznają się z przesłanymi dokumentami.

 • Pracownik Kancelarii kontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu omówienia dalszej procedury działania (np. uzyskania brakujących informacji).

 • Jeżeli będą Państwo zainteresowani, przygotujemy dla Państwa ofertę na prowadzenie Państwa sprawy.