Poniżej coś dla tych, którzy od dłuższego czasu zastanawiają się w jakiej formie prowadzić swoją działalność gospodarczą.

✔️Dlaczego mikro i mali przedsiębiorcy coraz częściej wybierają spółkę z o.o. jako formę prowadzenia działalności gospodarczej?

✔️W obrocie prawnym coraz częściej można spotkać mikro i małych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest kilka przyczyn, dla których właśnie ta forma może okazać się korzystna.

✔️Przede wszystkim wzrost zainteresowania spowodowała nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 2019 roku. Zgodnie z nowymi przepisami obniżono stawkę preferencyjną podatku CIT do 9 %. Stawka ta dotyczy przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Ze stawki tej może skorzystać podatnik, u którego przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

✔️Należy wskazać, iż możliwość zastosowania preferencyjnej stawki została przez ustawodawcę ograniczona wyłączeniami, które szczegółowo zostaną omówione w kolejnych publikacjach.

Kolejną korzyścią prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. może okazać się brak konieczności opłacania składek ZUS przez udziałowców, które przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej z uwzględnieniem składki zdrowotnej obecnie wynoszą 1431,48 zł. Aby móc skorzystać z takiego uprawnienia należy założyć spółkę z o.o., która nie będzie spółką jednoosobową. Muszą w niej uczestniczyć, jako udziałowcy, co najmniej dwie osoby. Przy czym jedna z nich może mieć większościowy pakiet udziałów. Ponadto, zarząd spółki z o.o. również nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. A zatem wspólnik spółki z o.o., który jednocześnie jest prezesem zarządu tej spółki także nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS. Zasygnalizować jednak należy, iż przy ustalaniu udziałów warto podzielić je w stosunku innym niż 1% do 99%, gdyż zgodnie z orzecznictwem podział taki może zostać uznany za iluzoryczny.

✔️Znaną powszechnie zaletą spółek z o.o. jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Nie odpowiadają oni bowiem swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Spółka, jako osoba prawna posiada swój majątek, którym w całości odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. Ponadto, w określonych przypadkach za zobowiązania spółki z o.o. do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci członkowie jej zarządu. Ma to miejsce między innymi, gdy egzekucja prowadzona względem spółki okaże się bezskuteczna. Zarząd może uwolnić się jednak od odpowiedzialności, np. gdy złoży wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie.

✔️Pokrótce trzeba wspomnieć o często niedostrzeganej, a jak się wydaje, z punktu widzenia korzyści majątkowych, najistotniejszej zalecie spółki z o.o. w postaci jej odrębnego bytu prawnego i dzięki temu wartości, która jest niezależna od właścicieli. Spółka z o.o. jest sama w sobie wartością. Może być właścicielem majątku, mieć zdolność kredytową, a przede wszystkim sprzedaż przedsiębiorstwa prowadzonego pod spółką z o.o. jest znacznie ułatwiona, wystarczy dokonać sprzedaży udziałów. Nie ma konieczności przenoszenia składników majątku tak jak miałoby to miejsce w przypadku przedsiębiorstwa prowadzonego, jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

✔️Powyżej przedstawiliśmy ogólnie tylko kilka, w Naszej ocenie najistotniejszych powodów, dla których mikro i mali przedsiębiorcy wybierają formę prowadzenia działalności gospodarczej pod spółką z o.o. Jest ich wiele więcej. Skoro istnieją zalety to muszą być również wady, ale o tym w kolejnych wpisach.

✔️W dalszych publikacjach pracownicy Naszego zespołu przygotują szczegółowe rozwinięcie dotyczące spółki z o.o., m. in. opodatkowania, odpowiedzialności zarządu spółki, czy też wartości udziałów.