Prawo cywilne

Prawnicy z naszego bydgoskiego biura zajmują między innymi się prawem cywilnym, na gruncie prowadzenia procesów oraz prawa cywilnego nieprocesowego. W zakresie tych prac, korzystając z wieloletniego doświadczenia naszego zespołu, świadczymy w kancelarii m.in. usługi:

Prowadzenie postępowań o zapłatę

Procesy o zapłatę są jednymi z częściej występujących w obrocie. Podstawą do zapłaty mogą być różne tytuły prawne, wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. Stosunki te mogą być potwierdzone umowami. Do umów na gruncie których może powstać obowiązek zapłaty to umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa leasingu, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa kredytu bankowego, umowa pożyczki, umowa dzierżawy, umowa franczyzy, umowa factoringu, kontrakt menadżerski, umowa cesji, umowa przejęcia długu, czy też umowa spółki. Nie jest to katalog zamknięty. Mogą występować także umowy mieszane. Istnieją również stosunki bezumowne, które reguluje bezpośrednio kodeks cywilny, jak np. świadczenie nienależne, bezpodstawne wzbogacenie. Najprostszym przykładem świadczenia nienależnego jest sytuacja, w której zapłata została dokonana na konto osoby niebędącej wierzycielem. Bezpodstawne wzbogacenie natomiast występuje, gdy ktoś bez podstawy prawnej, czyli np. na podstawie nieważnej umowy otrzymał jakieś świadczenie, które z uwagi na nieważność Umowy nie powinno zostać mu wypłacone.

W procesach o zapłatę, najczęściej występują dwie Strony, wierzyciel i dłużnik. W niektórych sytuacjach dłużnik, może być jednocześnie wierzycielem, a wierzyciel dłużnikiem.

Pracownicy Naszej Kancelarii zajmują się obsługą zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Należy pamiętać, że nie zawsze pozycja wierzyciela, jak i dłużnika jest oczywista. W zależności od tego z czego wynika obowiązek zapłaty, jak i sformułowanie postanowień konkretnej umowy, można pomóc wierzycielowi, jak i dłużnikowi w rozwiązaniu problemu w sposób korzystny dla niego.

Postępowania dotyczące współwłasności

W zakres tych postępowań wchodzą m. in. podział majątku wspólnego małżonków, zniesienie współwłasności, jak i dział spadku. Podział majątku wspólnego, dotyczy przede wszystkim postępowań po rozwodzie lub w trakcie rozwodu, gdy małżonkowie lub byli małżonkowie, chcą podzielić swój wspólny majątek nabyty w trakcie trwania związku małżeńskiego, wchodzący w tak zwany majątek wspólny małżonków. Najczęściej byli małżonkowie postanawiają podzielić majątek wspólny dopiero po wyroku rozwodowym. Mogą uczynić to w formie aktu notarialnego, jeżeli istnieje pomiędzy Nimi porozumienie w tym zakresie. Natomiast w sytuacji, gdy nie ma porozumienia co do majątku wspólnego, należy złożyć wniosek w tym zakresie do Sądu. Złożenie wniosku do Sądu nie blokuje możliwości porozumienia byłych małżonków. Po złożeniu wniosku na każdym etapie, do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Sąd, Strony w drodze polubownego załatwienia sprawy mogą się porozumieć.

Zniesienie współwłasności, dotyczy m. in. sytuacji, gdy kilka osób jest właścicielem nieruchomości. Wówczas każdy ze współwłaścicieli ma część ułamkowa w danej nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli ma swego rodzaju uprawnienia w zakresie dokonania zniesienia współwłasności.

Dział spadku natomiast to nic innego jak dokonanie podziału składników masy spadkowej przez spadkobierców.

Kancelaria kompleksowo zajmuje się obsługą całych procesów, jak i doradztwem na poszczególnych etapach postępowań dotyczących współwłasności.

W zakresie prawa cywilnego Nasza Kancelaria zajmuje się także:

  1. prowadzeniem postępowań spadkowych;
  2. prowadzenie postępowań, wynikających z umów (np. sprzedaż, darowizna, kredyt, leasing, dzieło/zlecenie, dzierżawa/najem, przewóz);
  3. prowadzenie postępowań w zakresie własności, użytkowania wieczystego, służebności, hipotek;
  4. przygotowywanie projektów umów;
  5. przygotowywanie projektów wezwań do zapłaty;
  6. przygotowywanie projektów pism sądowych;
  7. prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód.